VERİ TİPLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ

VERİ TİPLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ

İsimsel/Nominal Ölçekli Verilerde Uygulanabilecek Çözümlemeler

 • Sınıflayıcı tablolar yapılır (frekans tabloları)
 • Her sınıfta görsel frekanslar (yüzdeler) bulunur.
 • Sınıflarda yığılımın homojenliği test edilir (kikare uygunluk testi)
 • Deneysel olasılıklara göre uygunluk testi yapılabilir.
 • Mod seçenek (mode category) belirlenir.
 • Binomial  (sıralı) test yapılır.

Sıralı Ölçekli Verilerde Uygulanabilecek Çözümlemeler

 • Sınıflayıcı tablolar yapılır (frekans tabloları)
 • Her sınıfta görsel frekanslar (yüzdeler) bulunur.
 • Sınıflarda yığılımın homojenliği test edilir (kikare uygunluk testi)
 • Deneysel olasılıklara göre uygunluk testi yapılabilir.
 • Rating-order  verilerde sıralama puanları bulunur. Medyan testi yapılır.
 • Rasgelelik için diziler testi yapılır.
 • Mod sınıf belirlenir. Spearman korelasyon analizi yapılır.
 • Doğrusallık analizi yapılabilir.

Aralıklı Ölçekli Verilerde Uygulanabilecek Yöntemler

 • Frekans ve göresel frekanslar (yüzdeler) bulunur.
 • Ortalama, st. Sapma, st. Hata hesaplanır.
 • Uygun parametrik testler ile değerlendirmeler yapılır. Dağılım varsayımları ile uygunluk testleri, sınıflarda yığılımın homojenliği test edilir (kikare uygunluk)
 • Neden-sonuç ilişkileri için regresyon- korelasyon analizi yapılır.
 • Manova ve diğer normal dağılım varsayımını kullanan çok değişkenli analizler yapılabilir.

Normal Dağılım Varsayımı Kullanılmak İstenmiyorsa;

 • Nonparametrik testler yapılır.
 • Nonparametrik korelasyon analizleri yapılır.

Oransal Verilere Uygulanabilecek çözümlemeler

 • Frekans ve göresel frekanslar (yüzdeler) bulunur.
 • Ortalama, st. Sapma, st. Hata hesaplanır.
 • Parametrik testler ile tüm değerlendirmeler yapılır.
 • Neden-sonuç ilişkileri için doğrusal/eğrisel, basit/çoklu regresyon-korelasyon analizleri yapılır.
 • Manova, Mancova ve diğer normal dağılım varsayımını kullanan çok değişkenli analizler yapılabilir. (varsayımları gerçekleştiren veri setlerine)
 • Tek değişkenli t testi Anova, Ancova yapılabilir.

Veri Tipinin Amaç/Problem Tanıma Etkisi :

Araştırmada çözümler bulunacak alt problemleri belirlerken problemin çözülüp çözülemeyeceği değişkenin ölçeği ile ilgilidir.

 • A ile B arasında ilişki var mıdır? Sorusunu cevaplamak için verilerin en az aralıklı ölçekler ile elde edilmesi gerekir.
 • A’nı başarı ortalaması B’nin başarı ortalamasından daha büyük müdür? Sorusunu cevaplamak için verilerin en az ağırlıklı(oransal) ölçek ile elde edilmesi gerekir.

Ölçek Tipinin Hipotez Kurmaya Etkisi :

Hipotezler kitle parametreleri hedeflenerek yazılırlar. Kurama uygun/karşıt hepsi bir arada yazılır.

 

Veri setinde yer alan k değişkenin aynı anda analize katılması sonucu uygulanabilecek analiz yöntemlerine çok değişkenli analiz yöntemleri adı verilir. Bu sınıflama içinde yer alan yöntemler ise aşağıda belirtilmiştir.

 • temel bileşenler analizi
 • manova ve  mancova
 • çok değişkenli regresyon analizi
 • kümeleme analizi
 • ayırma analizi
 • profil analizi
 • faktör analizi
 • çok boyutlu ölçekleme analizi
 • uyumluluk analizi