DİNAMİK EKONOMETRİK MODELLER

DİNAMİK EKONOMETRİK MODELLER

Dinamik ekonometrik modeller de değişkenlerin gecikmiş değerleri, bağımsız değişkenlerin içinde yer almaktadır. Bu şekilde gecikmeli değerlerin olması ile dinamik ekonometrik değerler oluşturulabilir.

Zaman serilerini uygulayan bir regresyon modelinin bağımsız değişkenleri sadece cari değerleri değil, gecikmiş değerleri de içeriyor ise, bu tür modellere gecikmesi dağıtılmış modeller (distrihuted-iag models) denir.

Eğer bir veya birden fazla bağımlı değişkenin gecikmiş değeri bağımsız değişken olarak modelde yer alıyor ise, bu tür modellere otoregresif veya ardışık bağlanımlı modeller {autoregressive models) denir.

İktisadi davranışlar eski alışkanlıklar ve olaylarla önemli ölçüde ilişkili olduğu için,   geçmiş değerler açıklayıcı değişkenler olarak önemli işlev üstlenirler.

Aşağıda gecikmiş değerler ile ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Tüketim Fonksiyonu: Bireyler tüketim davranışlarını kolay kolay değiştirmek  istemezler.  Tüketim davranışı,  geçmiş  tüketim alışkanlığından dolayı, geçmiş gelir ve cari gelirle alakalıdır.

Stok Yatırımlar: İşletmelerin stoklarına geçmiş stoklara bakılarak karar verilir.

Vadesiz Mevduatı Türetmede: Vadesiz mevduat bir gecede biriktirilemeyecek kadar büyük olduğundan, geçmişteki birikimlerle ifade edilir.

Fiyat ve Para İlişkisinde: Para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişki bir zaman süresi içerisinde ancak tespit edilebilir.

Gecikmelerin sebepleri arasında hastalık, psikolojik sebepler, teknolojik sebepler ve kurumsal sebepler sayılabilir.

Kişiler psikolojik nedenlerden dolayı karşılaştıkları herhangi bir değişmeye hemen tepki göstermezler. Geçmişin alışkanlıklan onları bu tür davranıştan alıkoyan Örneğin piyangodan milyarder olan biri, hemen, doğuştan milyarder olarak doğanlarla aynı davranışı gösteremez ve tüketim kalıbını hemen değiştiremez.

Teknolojik gelişmenin sonucu olarak sermaye maliyetindeki düşme üretimde, sermaye kullanımının arttırılmasını gerektirir. Fakat sermayeyi emek yerine ikame etmek için maliyetlerdeki düşüşün geçici mi yoksa sürekli mi olduğu bilinmediğinden geçiş süreci zaman alır.