EVIEWS KOMUTLARI

EVIEWS KOMUTLARI

Aşağıda kullanılan genel Eviews komutları bulabilirsiniz.

Basit Matematiksel İşaretler

+ toplama

– çıkarma

* çarpma

/ bölme

^ kuvvet (üs)

>büyüktür

<küçüktür

<> eşit değil

< = küçük eşit

>= büyük eşit

Basit Matematiksel Fonksiyonlar

D(X) X’in İlk farkı [X-X(-l)]

D(X,n) X’in n. dereceden farkı

D(X,n,s) X’in n. dereceden s gecikmeli farkı

LOG(X) X’in logaritması

EXP(X) üstel fonksiyon

ABS(X) mutlak değer

SQR(X) karekök

SIN(X) sinüs

COS(X) kosinüs

@CEILING(X) yukarı dönüş, X’ten küçük olmayan en küçük tamsayı­ya döner.

@FLOOR(X) aşağı dönüş, X’ten büyük olmayan en büyük tamsayıya döner.

Basit İstatistiksel Ve Ekonometrik Fonksiyonlar

@SUM(X) : X’in toplamı

@MEAN(X) :  X’in ortalaması

@VAR : X in varyansı

@SUMSQ(X) : X’in kareleri toplamı

@OBS(X) : X’in geçerli gözlem sayısı

@COV(X,Y) : X ve Y arasındaki kovaryans

@COR(X,Y) : X ve Y arasındaki korelasyon

@CROSS(X,Y) : X ve Y arasındaki çapraz korelasyon

@DNORM(X) : X fonksiyonunun Standard normal yoğunluk fonksiyonu

@CNORM(X) : X fonksiyonunun kümülatif normal dağılımı

@TDIST(X,d) : d serbestlik derecesi ile X i aşan t-istatistiği ola­sılığı

@FDIST(X,n,d) : n pay, d payda serbestlik derecesi ile X i aşan F istatistiği olasılığı

@CHISQ(X,d) : d serbestlik derecesi ile X i aşan ki-kare istatis­tiği olasılığı şeklindedir.

@R2 : R2 istatistiği

@RBAR2 : Düzeltilmiş R2 istatistiği

@SE : Regresyonun Standard hatası

@SSR : Artıkların kareleri toplamı

@DW : Durbin-Watson istatistiği

@F : F istatistiği

@LOGL : Log-likelihood fonksiyonunun değeri

@REGOBS : Regresyondaki gözlemlerin sayısı

@MEANDEP : bağımlı değişkenin ortalaması

@SDDEP : bağımlı değişkenin standart sapması

@NCOEF : tahmin edilen katsayıların toplam sayısı

@COVARlANCE(i,j) : i ve j katsayılannın kovaryansı

@RESIDCOVA(i,j) : i ve j artıklarının kovaryansı

@MOVAV(X,n) : n bir tamsayı olmak üzere, X in n devrelik ha­reketli ortalaması

@TREND(d) : d tarih ve devre sayısı olmak üzere, d devresin­de sıfır olan normalleştirilmiş zaman trendi değişkeni

@SEAS(d) : mevsim veya ay d’ye eşit olduğunda bir diğer du­rumlarda sıfır değerini alan mevsimsel kukla değişken

Temel Tarih Komutları

@fîrst :Çalışma dosyasındaki ilk gözlem alınır.

@year :Şimdiki gözlemin başladığı dört rakamlı yıldan başlar.

@quarter : Ele alınan gözlemlerin başladığı çeyrekten başlar

@month : Ele alman gözlemin başladığı ylın ayından başlar

@weekday : Gözlemin başladığı haftanın gününden baş­lar.

@hour : Gözlem saatini sayı (integer) olarak belirlenir.

@minute :Gözlem dakikası sayı olarak belirlenir.

@second :Gözlem saniyesi bir sayı olarak belirlenir.

@hourf :Gözlem zamanını dönüştürür.