EXCEL FORMÜLLERİ TÜRKÇE KARŞILIKLARI

EXCEL FORMÜLLERİ TÜRKÇE KARŞILIKLARI

SUMPRODUCT = TOPLA.ÇARPIM
SUMIF = ETOPLA
COUNTIF = EĞERSAY
VLOOKUP = DÜŞEYARA
IF = EĞER
SUM = TOPLA
AVERAGE = ORTALAMA
FIXED = SAYIDÜZENLE
COLUMNS = SÜTUNSAY
UPPER = BÜYÜKHARF
LOWER = KÜÇÜKHARF
ODD = TEK
ABS = MUTLAK
ACCRINT = GERÇEKFAİZ
FLOOR = TABANAYUVARLA
ODDFPRICE = TEKYDEĞER
ACCRINTM = GERÇEKFAİZV
FORECAST = TAHMİN
ODDFYIELD = TEKYÖDEME
ACOS = ACOS
FREQUENCY = SIKLIK
ODDLPRICE = TEKSDEĞER
ACOSH = ACOSH
FTEST = FTEST
ODDLYIELD = TEKSÖDEME
ADDRESS = ADRES
FV = GD
OFFSET = KAYDIR
AMORDEGRC = AMORDEGRC
FVSCHEDULE = GDPROGRAM
OR = YADA
AMORLINC = AMORLINC
GAMMADIST = GAMADAĞ
PEARSON = PEARSON
AND = VE
GAMMAINV = GAMATERS
PERCENTILE = YÜZDEBİRLİK
AREAS = ALANSAY
GAMMALN = GAMALN
PERCENTRANK = YÜZDERANK
ASC = ASC
GCD = OBEB
PERMUT = PERMÜTASYON
ASIN = ASİN
GEOMEAN = GEOORT
PHONETIC = SES
ASINH = ASİNH
GESTEP = BESINIR
PI = Pİ
ATAN = ATAN
GETPIVOTDATA = ÖZETVERİAL
PMT = DEVRESEL_ÖDEME
ATAN2 = ATAN2
GROWTH = BÜYÜME
POISSON = POISSON
ATANH = ATANH
HARMEAN = HARORT
POWER = KUVVET
AVEDEV = ORTSAP
HEX2BIN = HEX2BIN
PPMT = ANA_PARA_ÖDEMESİ
HEX2DEC = HEX2DEC
PRICE = DEĞER
AVERAGEA = ORTALAMAA
HEX2OCT = HEX2OCT
PRICEDISC = DEĞERİND
BAHTTEXT = BAHTTEXT
HLOOKUP = YATAYARA
PRICEMAT = DEĞERVADE
BESSELI = BESSELI
HOUR = SAAT
PROB = OLASILIK
BESSELJ = BESSELJ
HYPERLINK = KÖPRÜ
PRODUCT = ÇARPIM
BESSELK = BESSELK
HYPGEOMDIST = HİPERGEOMDAĞ
PROPER = YAZIM.DÜZENİ
BESSELY = BESSELY
PV = BD
BETADIST = BETADAĞ
IMABS = SANMUTLAK
QUARTILE = DÖRTTEBİRLİK
BETAINV = BETATERS
IMAGINARY = SANAL
QUOTIENT = BÖLÜM
BIN2DEC = BIN2DEC
IMARGUMENT = SANBAĞ_DEĞİŞKEN
RADIANS = RADYAN
BIN2HEX = BIN2HEX
IMCONJUGATE = SANEŞLENEK
RAND = S_SAYI_ÜRET
BIN2OCT = BIN2OCT
IMCOS = SANCOS
RANDBETWEEN = RASTGELEARALIK
BINOMDIST = BİNOMDAĞ
IMDIV = SANBÖL
RANK = RANK
CEILING = TAVANAYUVARLA
IMEXP = SANÜS
RATE = FAİZ_ORANI
CELL = HÜCRE
IMLN = SANLN
RECEIVED = GETİRİ
CHAR = KARAKTER
IMLOG10 = SANLOG10
REPLACE = DEĞİŞTİR
CHIDIST = KİKAREDAĞ
IMLOG2 = SANLOG2
REPT = YİNELE
CHIINV = KİKARETERS
IMPOWER = SANÜSSÜ
RIGHT = SAĞDAN
CHITEST = KİKARETEST
IMPRODUCT = SANÇARP
ROMAN = ROMEN
CHOOSE = ELEMAN
IMREAL = SANGERÇEK
ROUND = YUVARLA
CLEAN = TEMİZ
IMSIN = SANSIN
ROUNDDOWN = AŞAĞIYUVARLA
CODE = KOD
IMSQRT = SANKAREKÖK
ROUNDUP = YUKARIYUVARLA
COLUMN = SÜTUN
IMSUB = SANÇIKAR
ROW = SATIR
IMSUM = SANTOPLA
ROWS = SATIRSAY
COMBIN = KOMBİNASYON
INDEX = İNDİS
RSQ = RKARE
COMPLEX = KARMAŞIK
INDIRECT = DOLAYLI
RTD = RTD
CONCATENATE = BİRLEŞTİR
INFO = BİLGİ
SEARCH = MBUL
CONFIDENCE = GÜVENİRLİK
INT = TAMSAYI
SECOND = SANİYE
CONVERT = ÇEVİR
INTERCEPT = KESMENOKTASI
SERIESSUM = SERİTOPLA
CORREL = KORELASYON
INTRATE = FAİZORANI
SIGN = İŞARET
COS = COS
IPMT = FAİZTUTARI
SIN = SİN
COSH = COSH
IRR = İÇ_VERİM_ORANI
SINH = SİNH
COUNT = BAĞ_DEĞ_SAY
ISBLANK = BOŞTUR
SKEW = ÇARPIKLIK
COUNTA = BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY
ISERR = HATADIR
SLN = DA
COUNTBLANK = BOŞLUKSAY
ISERROR = HATALIDIR
SLOPE = EĞİM
ISEVEN = ÇİFTTİR
SMALL = KÜÇÜK
COUPDAYBS = KUPONGÜNBD
ISLOGICAL = MANTIKSALDIR
SQRT = KAREKÖK
COUPDAYS = KUPONGÜN
ISNA = YOKTUR
SQRTPI = KAREKÖKPİ
COUPDAYSNC = KUPONGÜNDSK
ISNONTEXT = METİNDEĞİLDİR
STANDARDIZE = STANDARTLAŞTIRMA
COUPNCD = KUPONGÜNSKT
ISNUMBER = SAYIDIR
STDEV = STDSAPMA
COUPNUM = KUPONSAYI
ISODD = TEKTİR
STDEVA = STDSAPMAA
COUPPCD = KUPONGÜNÖKT
ISPMT = ISPMT
STDEVP = STDSAPMAS
COVAR = KOVARYANS
ISREF = BAŞVURUDUR
STDEVPA = STDSAPMASA
CRITBINOM = KRİTİKBİNOM
ISTEXT = METİNDİR
STEYX = STHYX
CUMIPMT = TOPÖDENENFAİZ
JIS = JIS
SUBSTITUTE = YERİNEKOY
CUMPRINC = TOPANAPARA
KURT = BASIKLIK
SUBTOTAL = ALTTOPLAM
DATE = TARİH
LARGE = BÜYÜK
DATEVALUE = TARİHSAYISI
LCM = OKEK
DAVERAGE = VSEÇORT
LEFT = SOLDAN
DAY = GÜN
LEN = UZUNLUK
SUMSQ = TOPKARE
DAYS360 = GÜN360
LINEST = DOT

SUMX2MY2 = TOPX2EY2
DB = AZALANBAKİYE
LN = LN
SUMX2PY2 = TOPX2PY2
DCOUNT = VSEÇSAY
LOG = LOG
SUMXMY2 = TOPXEY2
DCOUNTA = VSEÇSAYDOLU
LOG10 = LOG10
SYD = YAT
DDB = ÇİFTAZALANBAKİYE
LOGEST = LOT
T = M
DEC2BIN = DEC2BIN
LOGINV = LOGTERS
TAN = TAN
DEC2HEX = DEC2HEX
LOGNORMDIST = LOGNORMDAĞ
TANH = TANH
DEC2OCT = DEC2OCT
LOOKUP = ARA
TBILLEQ = HTAHEŞ
DEGREES = DERECE
TBILLPRICE = HTAHDEĞER
DELTA = DELTA
MATCH = KAÇINCI
TBILLYIELD = HTAHÖDEME
DEVSQ = SAPKARE
MAX = MAK
TDIST = TDAĞ
DGET = VAL
MAXA = MAKA
TEXT = METNEÇEVİR
DISC = İNDİRİM
MDETERM = DETERMİNANT
TIME = ZAMAN
DMAX = VSEÇMAK
MDURATION = MSÜRE
TIMEVALUE = ZAMANSAYISI
DMIN = VSEÇMİN
MEDIAN = ORTANCA
TINV = TTERS
DOLLAR = LİRA
MID = ORTADAN
TODAY = BUGÜN
DOLLARDE = LİRAON
MIN = MİN
TRANSPOSE = DEVRİK_DÖNÜŞÜM
DOLLARFR = LİRAKES
MINA = MİNA
TREND = EĞİLİM
DPRODUCT = VSEÇÇARP
MINUTE = DAKİKA
TRIM = KIRP
DSTDEV = VSEÇSTDSAPMA
MINVERSE = DİZEY_TERS
TRIMMEAN = KIRPORTALAMA
DSTDEVP = VSEÇSTDSAPMAS
MIRR = D_İÇ_VERİM_ORANI
TRUE = DOĞRU
DSUM = VSEÇTOPLA
MMULT = DÇARP
TRUNC = NSAT
DURATION = SÜRE
MOD = MODÜLO
TTEST = TTEST
DVAR = VSEÇVAR
MODE = ENÇOK_OLAN
TYPE = TÜR
DVARP = VSEÇVARS
MONTH = AY
EDATE = SERİTARİH
MROUND = KYUVARLA
VALUE = SAYIYAÇEVİR
EFFECT = ETKİN
MULTINOMIAL = ÇOKTERİMLİ
VAR = VAR
EOMONTH = SERİAY
N = S
VARA = VARA
ERF = HATAİŞLEV
NA = YOKSAY
VARP = VARS
ERFC = TÜMHATAİŞLEV
NEGBINOMDIST = NEGBINOMDAĞ
VARPA = VARSA
ERROR.TYPE = HATA.TİPİ
NETWORKDAYS = TAMİŞGÜNÜ
VDB = DAB
EVEN = ÇİFT
NOMINAL = NOMİNAL
EXACT = ÖZDEŞ
NORMDIST = NORMDAĞ
WEEKDAY = HAFTANINGÜNÜ
EXP = ÜS
NORMINV = NORMTERS
WEEKNUM = HAFTASAY
EXPONDIST = ÜSTELDAĞ
NORMSDIST = NORMSDAĞ
WEIBULL = WEIBULL
FACT = ÇARPINIM
NORMSINV = NORMSTERS
WORKDAY = İŞGÜNÜ
FACTDOUBLE = ÇİFTFAKTÖR
NOT = DEĞİL
XIRR = AİÇVERİMORANI
FALSE = YANLIŞ
NOW = ŞİMDİ
XNPV = ANBD
FDIST = FDAĞ
NPER = DÖNEM_SAYISI
YEAR = YIL
FIND = BUL
NPV = NBD
YEARFRAC = YILORAN
FINV = FTERS
OCT2BIN = OCT2BIN
YIELD = ÖDEME
FISHER = FISHER
OCT2DEC = OCT2DEC
YIELDDISC = ÖDEMEİND
FISHERINV = FISHERTERS
OCT2HEX = OCT2HEX
YIELDMAT = ÖDEMEVADE
ZTEST = ZTEST