MATLAB İSTATİSTİK KOMUTLARI

MATLAB İSTATİSTİK KOMUTLARI

Kümülatif Dağılım Fonksiyonu

 • Veri = cdf(‘Normal’,serininadı,0,1);

Olasılık Dağılım Fonksiyonu

 • Veri = pdf(‘Normal’,serininadı,0,1);

Kumulatif Dağılım Fonksiyonu Tersi

 • Veri = norminv(.05,0,1)  güven aralığı 0,05 iken dağılımın tersini verir.

Rassal Sayı Üretme

 • Sayi = rand;
 • Sayi = rand(3,1);  3’e 1 boyutunda uniform dağılmış bir matris verir.
 • Sayi = normrnd(3,5); standart sapması 3 ortalaması 5 olan bir sayı verir.

Weibull Dağılımı

 • weibfit (Serininadı);

Normal Dağılımı Test Etme

 • ktest(Serininadı); Kolmogrov-Smirnov testini uygular.

Ortalama

 • mean(serininadı);

Standart Sapma

 • std(serininadı);

Varyans

 • var(serininadı);

Kovaryans Matrisi

 • cov(serininadı);

Çarpıklık

 • skewness(serininadı);

Basıklık

 • kurtosis(serininadı);

Percentile

 • prctile(serininadı,p); %p ihtimalle serinin alabileceği diğer değerlerden fazla olacak değeri bulur.