MATLAB GENEL KOMUTLAR

MATLAB GENEL KOMUTLAR

size (x) : x’in boyutlarını verir.

x(:,1) : x’in bütün sütunu gösterir.

x(3,:) : x’in 3. satırını verir.

x(2,:)=[] : x’in 2. satırını siler.

x(:,6)=[] : x’in 6. sütununu siler.

length(x) : x’in uzunluğunu verir.

: x’in transpozesi

inv(x) : x matrisinin tersi (x’in  tersinin alınması için kare matris olması gerekmektedir.)

rank(x) : x matrisinin rankı.

sum(x) : matrisin özet sonuçlarını verir.

ones(3,3) : 3×3’lük 1’lerden oluşan matris

zeros(4,4) : 4×4’lük 0’lardan oluşan matris

eye(5,5) : 5×5’lik birim matris

reshape : matrisin boyutlarını yeniden oluşturur.

xlsread(‘dosyaadi.uzantisi’) : Excel’den veri okutmak için kullanılan komut.

Örnek: data=xlsread(‘data.csv’);

Not: Veri dosyası Belgelerimdeki Matlab klasöründe olmalıdır.

plot : grafik oluşturur.

normrnd : Normal dağılıma uygun rastgele sayı üretir.

Örnek:  x = normrnd(0,1,100,1);

(Ortalaması 0, sapması 1, 100 satır 1 sütunluk seri oluşturduk.)

Grafik içinde plot(x);

rand : uniform dağılıma uygun rastgele bir sayı verir.

Örnek: x=rand(3,1);

Uniform dağılan 3×1 lik matris oluştu.

binornd : binomial dağılıma uygun sayı oluşturur.

Örnek : x=biornd(1,.50);

%50 ihtimalle 1, %50 ihtimalle 0 üret.

exprnd : üssel dağılıma uygun sayı üretir.

Örnek: x=exprnd(5,2,3);

kstest2 : İki farklı olasılık dağılımını biribiri ile karşılaştırıp aynı olup olmadıklarını test eder.

kstest : Normal dağılıma uygun olup olmadığını test eder.

Not: kstest2 ve kstest Kolmogrov Smirnov Testini uygular.

qqplot : İki serinin dağılımlarını grafikle karşılaştırır.

Örnek: qqplot(x,y);

weibrnd : Weibull dağılımına uygun sayı üretir.

Örnek: x= weibrnd(2,0.5,100,1);

mean : Ortalama                    mean(x);

std: Standart sapma               std(x);

var: Varyans                          var(x);

skewness: Çarpıklık               skewness(x);

kurtosis: Basıklık                   kurtosis(x);

betarnd : Beta dağılımına uygun sayı üretir.

Örnek: x=betarnd(10,10,1,500);