RİSKİN ÖLÇÜLMESİ

RİSKİN ÖLÇÜLMESİ

Riskin ölçülmesi için öncelikle risklerin tanımı yapılmalıdır. Sistematik risk genel ekonomik, politik ve sosyal çevredeki değişmelerden kaynaklanan ve karakteri itibariyle tüm menkul kıymetlerin getirilerindeki değişmeyi sistematik olarak aynı anda etkileyen (etkinin derecesi farklı olabilir, fakat yönü genellikle aynıdır) risk grubudur. B

u özelliğinden dolayı, sistematik riski menkul kıymetler arasında bir çeşitlendirme yaparak ortadan kaldırmak ya da minimize etmek mümkün değildir.

Sistematik olmayan risk ise, menkul kıymeti ihraç eden firmadaki ya da belli bir endüstri kolundaki değişmelere bağlı olan risk grubudur. sistematik olmayan riskler istatistiksel olarak birbirinden bağımsız olduğundan menkul kıymetler arasında yapılacak bir çeşitlendirme yatırımcının riskini azaltabilecektir.

Yatırımcının yatırım dönemi başında tahvili satın alırken beklediği getiri oranı %17, birinci yılın sonunda gerçekleşen getiri oranı %17’ye eşit olacaktır. Bu tür bir yatırım için getirilerin olasılık dağılımı:

riskin ölçülmesi

Dağılım genişledikçe (gerçekleşen getiriler beklenen getiriden uzaklaştıkça) varyans büyümekte, dağılım daraldıkça (gerçekleşen getiriler beklenen getiriye yaklaştıkça) varyans küçülmektedir.

Varyansın büyümesi riskin artacağı anlamına geldiğinden yatırımcıların aynı beklenen getiriye sahip yatırımlar arasında varyansı düşük olanı tercih edecektir.

çarpklık basıklık

Riskli Bir Yatırım İçin Getirilerin Dağılımı Sağa ve Sola Çarpık Olması Durumu

Dağılımın sağa ya da sola asimetrik olup olmadığı çarpıklık ölçüsü (skewness) ile belirlenmektedir.

Pozitif skewness dağılımın sağa çarpık (sağa asimetrik),

Negatif skewness ise sola çarpık (sola asimetrik) olduğu anlamını taşımaktadır.

Bu gibi durumlarda yatırımcının, iyi durumların (pozitif getiri) ortaya çıkma olasılığının kötü durumların ortaya çıkma olasılığına göre daha fazla olduğu sağa çarpık bir dağılımı tercih etmesi akılcı bir davranış olacaktır.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise, dağılımın basıklık ölçüsü (kurtosis) ile belirlenen kuyruk şeklidir.

Kalın kuyruklu (sivri) bir dağılımda getirilerin kuyruk alanında kalan aşırı uçlara meyletme olasılığı, ince kuyruklu (basık) bir dağılıma nazaran daha yüksek olduğundan, bu tür dağılımda riskin daha yüksek olduğu söylenebilir. O halde, kurtosis yükseldikçe risk artmaktadır.